Monday, January 31, 2011

Vezi filmul, si citeste "Calcaiul de fier", Jack London; "te trezesti"...

dar ma indoiesc ca ai ajuns aici fara sa se fi intamplat acest fapt.

Sunday, January 23, 2011

Drepturile OmuluiMulti nici nu stiu ca exista asa ceva 
La 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a O.N.U. a adoptat si proclamat Declaratia universala a drepturilor omului, al carei text îl publicam mai jos. Dupa acest act istoric, Adunarea Generala a recomandat statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mijloacele care le stau la dispozitie pentru a publica în mod solemn textul Declaratiei si "pentru a face astfel ca el sa fie distribuit, afisat, citit si comentat, în principal în scoli si în alte institutii de învatamânt, indiferent de statutul politic al tarilor sau teritoriilor".

Preambul

Considerând ca recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii în lume,
Considerând ca ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi în care fiintele umane se vor bucura de libertatea cuvântului si a convingerilor si vor fi eliberate de teama si mizerie a fost proclamata drept cea mai înalta aspiratie a oamenilor,
Considerând ca este esential ca drepturile omului sa fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul sa nu fie silit sa recurga, ca solutie extrema, la revolta împotriva tiraniei si asupririi,
Considerând ca este esential a se încuraja dezvoltarea relatiilor prietensti între natiuni,
Considerând ca în Carta popoarele Organizatiei Natiunilor Unite au proclamat din nou credinta lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea si în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru barbati si femei si ca au hotarât sa favorizeze progresul social si îmbunatatirea conditiilor de viata în cadrul unei libertati mai mari,
Considerând ca statele membre s-au angajat sa promoveze în colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite respectul universal si efectiv fata de drepturile omului si libertatile fundamentale, precum si respectarea lor universala si efectiva,
Considerând ca o conceptie comuna despre aceste drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament,
Adunarea Generala proclama
Prezenta Declaratie Universala a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate persoanele si toate organele societatii sa se straduiasca, având aceasta declaratie permanent în minte, ca prin învatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa asigure prin masuri progresive, de ordin national si international, recunoasterea si aplicarea lor universala si efectiva atât în sânul popoarelor statelor membre, cât si al celor din teritoriile aflate sub jurisdictia lor.
Articolul 1.
Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele în spiritul fraternitatii.
Articolul 2.
Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate în prezenta declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte împrejurari.
În afara de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupa statutul politic, juridic sau international al tarii sau al teritoriului de care tine o persoana, fie ca aceasta tara sau teritoriu sunt independente, sub tutela, neautonome sau supuse vreunei alte limitari de suveranitate.
Articolul 3.
Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale.
Articolul 4.
Nimeni nu va fi tinut în sclavie, nici în servitute; sclavagismul si comertul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor.
Articolul 5.
Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degrandante.
Articolul 6.
Fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica.
Articolul 7.
Toti oamenii sunt egali în fata legii si au, fara nicio deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala împotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta declaratie si împotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.
Articolul 8.
Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente împotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin constitutie sau lege.
Articolul 9.
Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat în mod arbitrar.
Articolul 10.
Orice persoana are dreptul în deplina egalitate de a fi audiata în mod echitabil si public de catre un tribunal independent si impartial care va hotarî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricarei acuzari în materie penala îndreptata împotriva sa.
Articolul 11
 1. Orice persoana acuzata de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul sa fie presupusa nevinovata pâna când vinovatia sa va fi stabilita în mod legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garantiile necesare apararii sale.
 2. Nimeni nu va fi condamnat pentru actiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul când au fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului international sau national. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea decât aceea care era aplicabila în momentul când a fost savârsit actul cu caracter penal.
Articolul 12.
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personala, în familia sa, în domiciliul sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
Articolul 13.
 1. Orice persoana are dreptul de a circula în mod liber si de a-si alege resedinta în interiorul granitelor unui stat.
 2. Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de a reveni în tara sa.
Articolul 14.
 1. În caz de persecutie, orice persoana are dreptul de a cauta azil si de a beneficia de azil în alte tari.
 2. Acest drept nu poate fi invocat în caz de urmarire ce rezulta în mod real dintr-o crima de drept comun sau din actiuni contrare scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.
Articolul 15.
 1. Orice persoana are dreptul la o cetatenie.
 2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetatenia sa sau de dreptul de a-si schimba cetatenia.
Articolul 16.
 1. Cu începere de la împlinirea vârstei legale, barbatul si femeia, fara nici o restrictie în ce priveste rasa, nationalitatea sau religia, au dreptul de a se casatori si de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea casatoriei, în decursul casatoriei si la desfacerea ei.
 2. Casatoria nu poate fi încheiata decât cu consimtamântul liber si deplin al viitorilor soti.
 3. Familia constituie elementul natural si fundamental al societatii si are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului.
Articolul 17.
 1. Orice persoana are dreptul la proprietate, atât singura, cât si în asociatie cu altii.
 2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.
Articolul 18.
Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de constiinta si religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau convingerea, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, singur sau împreuna cu altii, atât în mod public, cât sl privat, prin învataturi, practici religioase, cult si îndeplinirea ritualurilor.
Articolul 19.
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspândi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat.
Articolul 20.
 1. Orice persoana are dreptul la libertatea de întrunire si de asociere pasnica.
 2. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie.
Articolul 21.
 1. Orice persoana are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanti liber alesi.
 2. Orice persoana are dreptul de acces egal la functiile publice din tara sa.
 3. Vointa poporului trebuie sa constituie baza puterii de stat; aceasta vointa trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care sa aiba loc perioadic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalenta care sa asigure libertatea votului.
Articolul 22.
Orice persoana, în calitatea sa de membru al societatii, are dreptul la securitatea sociala; ea este îndreptatita ca prin efortul national si colaborarea internationala, tinându-se seama de organizarea si resursele fiecarei tari, sa obtina realizarea drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si libera dezvoltare a personalitatii sale.
Articolul 23.
 1. Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la conditii echitabile si satisfacatoare de munca, precum si la ocrotirea împotriva somajului.
 2. Toti oamenii, fara nici o discriminare, au dreptul la salariu egal pentru munca egala.
 3. Orice om care munceste are dreptul la o retribuire echitabila si satisfacatoare care sa-i asigure atât lui, cât si familiei sale, o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, la nevoie, prin alte mijloace de protectie sociala.
 4. Orice persoana are dreptul de a întemeia sindicate si de a se afilia la sindicate pentru apararea intereselor sale.
Articolul 24.
Orice persoana are dreptul la odihna si recreatie, inclusiv la o limitare rezonabila a zilei de munca si la concedii periodice platite.
Articolul 25.
 1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sanatatea si bunastarea lui si a familiei sale, cuprinzând hrana, îmbracamintea, locuinta, îngrijirea medicala, precum si serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batrânete sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, în urma unor împrejurari independente de vointa sa.
 2. Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire deosebite. Toti copiii, fie ca sunt nascuti în cadrul unei casatorii sau în afara acesteia, se bucura de aceeasi protectie sociala.
Articolul 26.
 1. Orice persoana are dreptul la învatatura. Învatamântul trebuie sa fie gratuit, cel putin în ceea ce priveste învatamântul elementar si general. Învatamântul tehnic si profesional trebuie sa fie la îndemâna tuturor, iar învatamântul superior trebuie sa fie de asemenea egal, accesibil tuturora, pe baza de merit.
 2. Învatamântul trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si întarirea respectului fata de drepturile omului si libertatile fundamentale. El trebuie sa promoveze întelegerea, toleranta, prietenia între toate popoarele si toate grupurile rasiale sau religioase, precum si dezvoltarea activitatii Organizatiei Natiunilor Unite pentru mentinerea pacii.
 3. Parintii au dreptul de prioritate în alegerea felului de învatamânt pentru copiii lor minori.
Articolul 27.
 1. Orice persoana are dreptul de a lua parte în mod liber la viata culturala a colectivitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la binefacerile lui.
 2. Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale si materiale care decurg din orice lucrare stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.
Articolul 28.
Orice persoana are dreptul la o orânduire sociala si internationala în care drepturile si libertatile expuse în prezenta declaratie pot fi pe deplin înfaptuite.
Articolul 29.
 1. Orice persoana are îndatoriri fata de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale.
 2. În exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decât numai îngradirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale într-o societate democratica.
 3. Aceste drepturi si libertati nu vor putea fi în nici un caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.
Articolul 30.
Nici o dispozitie a prezentei Declaratii nu poate fi interpretata ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoana dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savârsi vreun act îndreptat spre desfiintarea unor drepturi sau libertati enuntate în prezenta declaratie.

Saturday, January 22, 2011

Simti genunchiul pe grumaz? Ia aminte, boala inseamna bani...


pentru concernele farma, si tu ii vei scoate din buzunar, iar intrarea in UE ti'a favorizat acest gest. Vom vedea cat de uniti si "desteptati" sunt romanii impreuna cu alesii lor intr'o actiune ce are ca efect o natiune sanatoasa, iar aici de fiecare data o importanta majora o au copiii. Ma si gandesc cum UE va da o ordonanta prin care nu vei avea voie sa culegi plante medicinale, si vei fi amendat pentru ca iti administrezi medicamente fara aviz medical, periclitandu'ti viata, si in acelasi timp pe a celor cu care intri in contact; eventual serviciu sau trafic, familie....doar esti sub influenta unor "ierburi", nu? Sub emblema "in sprijinul unei mai mari eficiente in domeniul sanatatii" [hait] aceste concerne - care vad cum un Avramescu ( va fi imediat contactat pentru a'si schimba declaratia, daca se va vedea ca are priza si importanta, de genul...."dar as prefera sa am o mai mare siguranta, de exemplu, sa fie administrate de industria farmaceutica aceste produse", etc) nu vrea sa intre in farmacii, si bea ceaiuri - vor administra la preturi frumusele plante medicinale, modificate in urma tratarii radioactive in laboratoare, ce vor avea ca efect, ca si pana acum, mentinerea starii de boala a cumparatorului. Si asta doar pentru ca el sa se mentina ca si client continuu, iar concernul sa aiba un profit mai mare. Sunt filme, carti, informatii cu si despre presupusele boli fara vindecare, de genul cancer, diabet, AIDS, dar nu am vazut de la UE nici o stire despre aceste fapte, pentru ca populatia se le si afle, sa vedem ca acestei organizatii ii pasa intr'adevar de starea de sanatate a oamenilor; informandu'i despre ce si cum, si nu sa le ia cana cu ceai.. Aceste informatii le gasesti pe youtube, stagevu.

De la 1 aprilie, romanii risca sa ramana fara plante medicinale
de Bogdan Tiberiu Iacob, Inpolitics

  "
Nu mai iau medicamente de 15 ani, ma tratez cu ceai de paducel".
 
Declaratia apartine unui distins consilier prezidential, Catalin Avramescu, si a fost facuta acum cateva saptamani, la un simpozion pe teme medicale. Vestea proasta pentru Avramescu vine, insa, de la UE: daca nu isi face rezerve masive de paducel, sa-i ajunga alti 15 ani, va fi nevoit, curand, sa treaca iar pe medicamente.

  Producatorii romani de leacuri naturiste, pe baza de plante medicinale, mai au
opt luni la dispozitie pentru a respecta directiva UE cunoscuta sub numele
:
Traditional Herbal Medicinal Products (THMPD)", care a fost adoptata la 31 Martie 2004, si care cere ca, de la 1 aprilie 2011 toate plantele medicinale sa fie procesate dupa aceleasi procedee ca si celelalte produse farmaceutice.
  Acest lucru presupune inclusiv obtinerea de certificate legale, la fel ca medicamentele, al caror cost se apropie sau depaseste 100.000 de euro pentru fiecare planta in parte, desi acestea sunt folosite de mii de ani.
  Costurile uriase pe care le presupune intrarea in legalitatea vor lichida micii producatori din domeniul plantelor medicinale in favoarea marilor colosi farmaceutici, ale caror produse nu vor mai fi concurate de paducelul lui Avramescu.
   Un semnal de alarma a fost tras, recent, intr-un articol publicat pe siteul infowars.com, care avertizeaza ca, "In loc sa priveasca produsele alimentare si medicamente traditionale ca probleme legate de drepturile omului, acestea au fost tratate ca probleme de comert. In acest fel, legile privind alimentatia si plantele sunt focusate pe dorintele marilor corporatii, nu pe nevoile si dorintele oamenilor".
  Europarlamentarul liberal Norica Nicolai spune, pentru Inpolitics, ca situatia este extrem de serioasa si de grava, totodata, pentru Romania :
  "La noi, pretul urias al medicamentelor face ca majoritatea romanilor sa opteze, atat cat pot, pentru tratamente traditionale cu plante medicinale. Musetelul sau coada-soricelului sunt singurele leacuri pe care si le mai permit sute de mii de oameni, iar apropiata lichidare a comercializarii lor va da o lovitura cumplita sanatatii, si asa precare, a romanilor.
  Producatorii nostri din domeniu nu vor putea sa se conformeze directivelor UE fara a intra in faliment, e o situatie dramatica si incercam in zilele urmatoare, la nivelul grupului de europarlamentari romani, sa gasim o solutie, poate o amanare a aplicarii directivei in cauza sau ceva asemanator, dar e greu de spus, in acest moment, daca se mai poate face ceva.
  Din pacate, daca nu vom reusi, iar producatorii romani nu se conformeaza noilor norme europene dupa data de 1 aprilie 2011, tara noastra risca sa fie data in judecata de catre marile concerne farmaceutice si nu e greu de ghicit care ar fi soarta unor asemenea procese".

sursa http://www.sroscas.ro/site/2010/10/20/de-la-1-aprilie-romanii-risca-sa-ramana-fara-plante-medicinale/


  S-a pornit o initiativa de referendum la nivel european cu scopul de a cere pastrarea remediilor pe baza de vitamine si a terapiilor naturiste care se vor a fi excluse in baza sinistrului Codex Alimentarius

Este sansa noastra sa mai putem alege o viata sanatoasa si naturala. Sunt necesare
1.000.000 de voturi.Alatura-te si tu daca vrei sa mai avem acces la hrana sanatoasa si terapii naturiste ori pe baza de vitamine.

PS: putem schimba ceva, dar numai daca actionam! Trimiteti mai departe tuturor cunoscutilor.

Big Pharma Scores Big Win: Medicinal Herbs Will Disappear in EU

 •  


Heidi Stevenson
Gaia Health
September 21, 2010
Big Pharma has almost reached the finish line of its decades-long battle to wipe out all competition. As of 1 April 2011—less than eight months from now—virtually all medicinal herbs will become illegal in the European Union. The approach in the United States is a bit different, but it’s having the same devastating effect. The people have become nothing more than sinks for whatever swill Big Pharma and Agribusiness choose to send our way, and we have no option but to pay whatever rates they want.
Big Pharma and Agribusiness have almost completed their march to take over every aspect of health, from the food we eat to the way we care for ourselves when we’re ill. Have no doubt about it: this takeover will steal what health remains to us.
It Begins Next April Fools Day
In the nastiest April Fool’s Joke of all time, the European Directive on Traditional Herbal Medicinal Products (THMPD) was enacted back on 31 March 2004.(1) It laid down rules and regulations for the use of herbal products that had previously been freely traded.
This directive requires that all herbal preparations must be put through the same kind of procedure as pharmaceuticals. It makes no difference whether a herb has been in common use for thousands of years. The costs for this are far higher than most manufacturers, other than Big Pharma, can bear, with estimates ranging from £80,000 to £120,000 per herb, and with each herb of a compound having to be treated separately.
It matters not that a herb has been used safely and effectively for thousands of years. It will be treated as if it were a drug. Of course, herbs are far from that. They’re preparations made from biological sources. They aren’t necessarily purified, as that can change their nature and efficacy, just as it can in food. It’s a distortion of their nature and the nature of herbalism to treat them like drugs. That, of course, makes no difference in the Big Pharma-ruled edifice of the EU, which has enshrined corporatism in its constitution.
Dr. Robert Verkerk of the Alliance for Natural Health, International (ANH) describes the problem of requiring drug-like compliance on herbal preparations:
Getting a classical herbal medicine from a non-European traditional medicinal culture through the EU registration scheme is akin to putting a square peg into a round hole. The regulatory regime ignores and thus has not been adapted to the specific traditions. Such adaptation is required urgently if the directive is not to discriminate against non-European cultures and consequently violate human rights.(2)
Trade Law
 • A d v e r t i s e m e n t
To best understand how this can be happening, one needs to see that trade laws have been at the center of the moves to place all aspects of food and medicine under the control of Big Pharma and Agribusiness.
If you’ve followed what’s been happening in the United States regarding raw milk and the Food and Drug Administration’s (FDA’s) claims that foods magically become drugs when health claims are made, you may have noted that the Federal Trade Commission (FTC) has been part of the process.
Rather than treating food and traditional medicines as human rights issues, they have been treated as trade issues. That makes the desires of large corporations the focus of food and herbal law, rather than the needs and desires of people. It’s this twisting that has resulted in the FDA’s making outrageously absurd statements, such as claiming that Cheerios and walnuts quite literally become drugs simply because of health claims made for them.
The goal of it all is to make the world safe for the megacorporations to trade freely. The needs and health of the people simply are not a factor in their considerations.
How to Fight This Encroachment on Our Health and Welfare
It’s not a done-deal, at least, not quite. If you value your access to herbs, or if you care about access to vitamins and other supplements, please take action. Even if these issues seem meaningless to you, consider the people who do care. Should they be denied the right to the medical treatment and health maintenance of their choice?
The ANH has been active in fighting these encroachments. They are currently going to court in an attempt to stop the implementation of THMPD. We can hope that they’ll succeed, but recent history shows that no legal maneuver is likely to stop this juggernaut. We cannot afford to sit back and wait for the results of their efforts. We need to see their endeavor as part of a whole, one in which each of us plays a role.
It’s up to us—each and every one of us—to take action. If you live in Europe, please, send a letter or message to your Member of European Parliament. Go to this page to find out who is your MEP and the contact information. Then, send a letter that states, in no uncertain terms, that you strongly support the ANH’s actions in trying to suspend the implementation of THMPD and that you hope they will also take a stand in support of the people’s right to choose herbal treatments.
If you find it difficult to write such a letter, click here for a sample (in the universal .rtf format) suggested by ANH. Feel free to use it.
Try to imagine facing your children or grandchildren when they ask why you didn’t. How will you tell them that you really weren’t that interested in their welfare? How will you tell them that it was more important to watch the latest fake reality show on television than to take the time to write a simple letter?
It is only by actively protesting that this travesty against our welfare can be stopped. If we sit back in apathy, then it will happen. Our right to protect our health and that of our children is hanging in the balance. If you care for your child’s or grandchild’s welfare, then you must act. Speak out, for now is the moment of truth. You can sit back and do nothing, or you can speak out.
And then, once you have, talk to everyone you know. Tell them that it’s time to act. There truly is no time to waste.

 http://www.infowars.com/big-pharma-scores-big-win-medicinal-herbs-will-disappear-in-eu/

bibliografie
Codex Alimentarius
Tratatul de la Lisabona

http://www.eu-facts.org/en/index.html
 

Saturday, January 15, 2011

GREGG BRADEN - Ghid pentru 2011

GHID PENTRU 2011


Disclose.tv - 2012 Gregg Braden & Richard Hoagland Video


Sanatate.

1. Bea multa apa.
2. Ia un mic dejun de rege, un dejun de print si o cina de cersetor.
3. Mananca mai multa mancare care creste in copaci si in plante si mai putin din cea care este prelucrata.
4. Traieste cu cei trei 3 E : Energie, Entuziasm si Empatie.
5. Gaseste putin timp ca sa meditezi.
6. Canta danseaza si joaca-te mai des.
7. Citeste mai multe carti decat ai citit in 2010.
8. Stai in liniste, cel putin 10 minute in fiecare zi.
9. Dormi cel putin 7 ore.
10. Mergi in fiecare zi timp de 10 pana la 30 de minute si, in timp ce mergi, surade.

Personalitate

11. Nu-ti compara viata cu a celorlalti. N-ai nicio idee cum poate fi viata lor.
12. Evita gandurile negative, sau lucrurile pe care nu le poti controla. Investeste mai degraba energia in momentul prezent.
13. Nu face prea mult. Cunoaste-ti limitele.
14. Nu-ti pierde pretioasa ta energie in barfe.
15. Viseaza mai des cu ochii deschisi.
16. Invidia este o pierdere de timp. Tu ai deja tot ceea ce iti trebuie.
17. Uita problemele din trecut. Nu le aduce aminte celorlalti de erorile trecutului. Asta o sa distruga fericirea din prezent.
18. Viata este prea scurta pentru a o risipi detestand si urand.
19. Impaca-te cu trecutul tau, ca sa nu-ti distruga prezentul.
20. Nimeni nu are grija de fericirea ta, decat tu insuti.
21. Fii constient ca viata este o scoala si ca tu esti aici pentru a invata. Problemele fac, pur si simplu, parte din programul tau, ele apar si dispar ca ora de algebra, dar lectiile pe care le vei invata sunt pentru toata viata.
22. Surade si razi cat mai des posibil.
23. Nu trebuie sa castigi fiecare cearta. Accepta ca altii sa nu fie de acord cu tine.

 
Societate

24. Telefoneaza-le cat mai des prietenilor sau trimite-le mail-uri.
25. In fiecare zi, da ceva bun cuiva.
26. Iarta atat cat este posibil.
27. Petrece timp cu oamenii mai in varsta si cu cei mici.
28. Incearca sa faci cel putin trei persoane sa surada, in fiecare zi.
29. Ce gandesc ceilalti despre tine, nu este treaba ta.
30. Serviciul nu va avea grija de tine cand vei fi bolnav. Familia si prietenii tai, DA. Pastreaza legatura.

Viata

31. Comporta-te bine !
32. Arunca tot ce nu este util, pastreaza ce este frumos sau vesel.
33. Natura vindeca totul, deci stai cat mai mult in natura.
34. Fie ca e o situatie buna sau una rea, fii sigur ca ea se va schimba
35. Putin conteaza cum te simti, scoala-te, imbraca-te si du-te unde ai treaba.
36. Ce este mai bun, urmeaza sa ti se intample.
37. Cand te trezesti dimineata, multumeste ca esti in viata.
38. Forul tau interior este intotdeauna fericit. Deci, Fii fericit! 


AI TOT CE'TI TREBUIE CA SA FACI TOT CE VREI SI AI TOT CE VREI CA SA FACI TOT CE'TI TREBUIE !!! 


Pace si Lumina

Wednesday, January 5, 2011

Antroposofia - Rudolf Steiner

TREPTELE ADEVĂRULUI


Antroposofia este un curent spiritual modern, fundamentat de austriacul Rudolf Steiner (1861–1925), personalitate complexă, dotată cu capacitatea de a dezvolta în mod consecvent şi interactiv atât mistica înaltă bazată pe experienţe interioare care l-au condus la cercetări aprofundate în lumea spirituală, cât şi gândirea riguros ştiinţifică despre spirit, prin opoziţie cu tendinţele materialismului dominant în secolul al XIX-lea şi prima parte a secolului al XX-lea. Materialismul urmărea eliminarea nivelului divin-spiritual din cunoaştere prin contestarea existenţei acestuia în Univers, ceea ce l-a îndreptăţit pe R. Steiner să afirme: „Tragedia materialismului constă în faptul că nu poate înţelege ce este materia“.

Pentru a sintetiza conţinutul de idei al antroposofiei sau ştiinţei despre spirit vom porni de la un principiu de bază formulat chiar de Rudolf Steiner: „Oricărei realităţi materiale din Univers îi corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală din Univers primeşte la un moment dat expresie în lumea materială“. Întreaga evoluţie, mai întâi biologică şi apoi social-istorică, a umanităţii este o ilustrare vie a acestui principiu. Cunoaşterea directă a resorturilor spirituale ale umanităţii, ca şi cunoaşterea exterioară a materiei, se obţine numai prin eforturi susţinute de perfecţionare a structurilor noastre sufleteşti şi spirituale, pentru a deveni apţi şi demni de dezvoltarea conştientă şi responsabilă a relaţiei omului cu lumea spirituală în toată puritatea indispensabilă acestui scop. Unul din principalele scopuri ale antroposofiei constă în deschiderea căilor cunoaşterii de sine, fapt necesar pentru evoluţia viitoare a omenirii. Atât cunoaşterea de sine cât şi înţelegerea coerentă a lumii interioare şi a ambianţei telurice şi cosmice se pot dobândi prin studiul scrierilor antroposofice, întrucât logica riguroasă a expunerilor oferă gândirii posibilitatea aprecierii valorii acestora, chiar şi în lipsa accesului personal direct la lumile spirituale. Omul apare astfel ca o fiinţă dublă, cu problematică cosmică şi problematică terestră, având sarcina realizării sintezei superioare a acestora.

În consecinţă, antroposofia este ştiinţa despre spirit care ne dă posibilitatea înţelegerii raţiunii de a fi a structurilor şi evenimentelor aparţinând lumii sensibile, precum şi a înlănţuirii acestora în timp şi spaţiu. Ea nu este o fundamentare teoretică pusă la îndemâna unei „secte religioase“, cum încearcă să denigreze unele scrieri mişcarea antroposofică, ci reprezintă calea spirituală de valorificare concretă a forţelor de iubire aduse de Hristos pe Pământ, atât de necesară într-o perioadă în care dezbinarea între oameni se manifestă în toate relaţiile individuale şi de grup. Există, în prezent, antroposofi aparţinând celor mai diferite confesiuni religioase care consideră că au găsit, în sfârşit, în antroposofia lui R. Steiner un limbaj comun capabil să creeze baza pentru o nouă deschidere spirituală către lume, prin înţelegerea corectă a momentului-cheie pentru întreaga evoluţie cosmică pe care l-a reprezentat Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani.

Antroposofia nu este teorie, ci cunoaştere vie, ceea ce se reflectă în faptul că a pus toate premisele şi a elaborat soluţii valoroase în diferitele domenii aplicative marcate de consecinţele tuturor situaţiilor de criză caracteristice lumii actuale pe care Rudolf Steiner le-a prevăzut cu 8-9 decenii în urmă. Astfel, pe baza cunoaşterii aprofundate a omului (antropologia antroposofică), Rudolf Steiner, colaboratorii şi urmaşii săi au elaborat principiile şi metodele terapeutice ale medicinii antroposofice, ale agriculturii biodinamice, ale sistemului pedagogic Waldorf, ale tripartiţiei sociale, au dat naştere unui impuls original în arhitectură etc. Putem conchide că antroposofia este totodată o cale de cunoaştere obiectivă, o cale de autocunoaştere şi o cale de viaţă. Ea este prelungirea în Eul omului actual a activităţii lui Hristos, a Logosului care a acţionat de la începutul existenţei Universului.

Mişcarea antroposofică, care s-a separat din mişcarea teosofică, s-a dezvoltat independent, şi numai în mod eronat sau abuziv este asociată cu alte curente şi organizaţii actuale. Ea deschide perspective luminoase educaţiei pentru libertate, iubirii dintre oameni şi colaborării cu natura, iar spiritualitatea românească, constitutiv creştină şi cu o largă deschidere spre înţelegerea integrării omului în Cosmos, este o matrice gata pregătită pentru receptarea şi dezvoltarea acestor imperative ale mileniului III.

biolog dr. PETRE PAPACOSTEA